Shop Mobile More Submit  Join Login
Breakfreemagazine vol 07-cover by HuyetPhung Breakfreemagazine vol 07-cover by HuyetPhung
Tương tiến tửu – Lư Bạch
(for the english translated version, please check here [link])

Quân bất kiến Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.
Hựu bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát,
Triều như thanh ti mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ư tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt.
Thiên sinh ngả tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tế ngưu thư vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh,
Tương tiến tửu,
Quân mạc đ́nh.
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vi ngă trắc nhĩ thính.
Chung cổ soạn ngọc bất túc quư,
Đăn nguyện trường tuư bất nguyện tỉnh.
Cổ lai thánh hiền giai tích mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần vương tích thời yến b́nh lạc,
Đấu tửu thập thiên tứ hoan hước.
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mă,
Thiên kim cầu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.

--------------------------------------------

Breakfreemagazine vol 07 cover.
For download this volume, please check [link] and more information of this magazine, join us at :iconbreakfreemagazine:
Add a Comment:
 
:iconceruleanne:
Ceruleanne Featured By Owner Feb 9, 2015  Hobbyist Digital Artist
hi can i ask what material did u use here? acrylic? thank u. its so beautiful
Reply
:iconhuyetphung:
HuyetPhung Featured By Owner Feb 11, 2015  Student Traditional Artist
I used Campap A3, Petel watercolor + leningrad watercolor :)
Reply
:iconnortstar:
Nortstar Featured By Owner Aug 9, 2012
it is so lovely painting :)
Reply
:iconadichan:
AdiChan Featured By Owner Jul 29, 2012  Student Digital Artist
i just love yout art! all of it! you are so very talented:)
Reply
:iconcatssssssssss:
catssssssssss Featured By Owner Jul 27, 2012
I like your Drawing ^-^
Reply
:iconwytherwing:
wytherwing Featured By Owner Jul 27, 2012
very beautiful work!
Reply
:iconhuyetphung:
HuyetPhung Featured By Owner Jul 27, 2012  Student Traditional Artist
thanks :hug:
Reply
:iconwytherwing:
wytherwing Featured By Owner Jul 27, 2012
:) it's my pleasure :rose:
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Photo
Details

Submitted on
July 27, 2012
Image Size
1.1 MB
Resolution
883×1400
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,794
Favourites
123 (who?)
Comments
8
×